Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājus ar kvalitatīvu, drošu un lietotāju vajadzībām un interesēm atbilstošu saturu. Nospiežot pogu Piekrītu, kā arī turpinot lietot šo pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Ja vietnes izmantošanas laikā Jūs pārdomājat un vēlaties atcelt savu piekrišanu, Jūs vienmēr varat veikt nepieciešamās izmaiņas pārlūka iestatījumos un dzēst saglabātās sīkdatnes. Mūsu sīkdatņu izmantošanas politika ir pieejama šeit.

Skip to content

*Produkta izskats var atšķirties no attēla redzamā

Window & Door Elastic Elastīgas logu un durvju montāžas putas

PRODUKTA APRAKSTS

Viegli saspiežamas, elastīgas izolācijas putas logu un durvju uzstādīšanai un blīvēšanai. Piemērots spiedienjutīgiem un kustīgiem savienojumiem.

 

PRIEKŠROCĪBAS
 • Elastīgas, viegli saspiežamas, pēc saspiešanas atjauno sākotnējo formu.
 • Zema izplešanās spiediena dēļ ir piemērotas izmantošanai trauslās konstrukcijās.
 • Ātra sacietēšana.

 

 • Precīza dozēšana un ekonomiska izmantošana.
 • Labi iztur vibrācijas.
 • Laba saķere ar dažādiem celtniecības materiāliem. Izmantošanai ar putu pistoli.

 

PIELIETOJUMS
 • Logu un durvju uzstādīšana un blīvēšana.
 • Ievērojami kustīgu šuvju un caurumu aizpildīšana.
 • Siltuma un akustiskā izolācija.
 • Spiedienjutīgu un šauru savienojumu aizpildīšana.
 • Ventilācijas ierīču un cauruļu izolācija.
SAĶERE
 • Koks
 • Betons
 • Visi metāli
 • PVC
 • Ķieģeļi
 • Ģipša plāksnes
 • EPS
 • Jumta dakstiņi
IEPAKOJUMS

Aerosola balons 1000 ml, saturs 750 ml,
12 baloni kastē.

 

LIETOŠANA

Enerģiski sakratiet balonu vismaz 20 reizes. Turiet balonu vertikālā stāvoklī un noņemiet adaptera vāciņu. Pieskrūvējiet balonu pistolei, ar vienu roku turot pistoles rokturi un ar otru pieskrūvējot balonu. Skrūvējot pārliecinieties, ka pistole nav vērsta pret cilvēkiem. Balonu nedrīkst pieskrūvēt pistolei ar ventili uz leju vai, uzskrūvējot pistoli uz balona. Izmantošanas laikā apgrieziet balonu ar apakšu uz augšu un vienmērīgi spiediet pistoles mēlīti. Putu daudzumu regulējiet ar pistoles mēlīti.

 

ADOMI
 • Iepriekš samitrināta virsma nodrošina ātrāku putu sacietēšanu un labāku rezultātu.
 • Zemā temperatūrā putas pirms darba jāuzsilda – telpas vai ūdens temperatūra nedrīkst pārsniegt +30 °C.
 • Gaisa temperatūra uzklāšanas laikā no +5 °C līdz + 30 °C, vislabākie rezultāti pie + 20 °C.
 • Balona temperatūra uzklāšanas laikā no +5 °C līdz + 25 °C, vislabākie rezultāti ir pie + 20 °C.
 • Virsmām jābūt tīrām no putekļiem, netīrumiem un eļļas.
IEROBEŽOJUMI
 • Sacietējušas putas ir jutīgas pret UV stariem, un tās ir jāpārklāj.
 • Nelietot uz virsmām, kas atrodas pastāvīgā saskarē ar ūdeni.
 • Izolācijas putas nelīp pie polietilēna (PE), PTFE (Teflon®) vai silikona virsmām.
UZMANĪBU

H222 – īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.
H229 – Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
H302 – Kaitīgs, ja norij.
H315 – Kairina ādu.
H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H334 – Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu.
H335 – Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H351 – Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

P101: Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102: Sargāt no bērniem.
P210: Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P211: Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.
P251: Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.
P271: Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
P280: Izmantot aizsargcimdus/sejas aizsargus/aizsargdrēbes/elpcelu aizsardziba/aizsargapavi.
P304+P340: IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P410+P412: Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/122°F.
P501: Likvidēt saturu/traukus saskaņā ar spēkā esošajiem atkritumu apsaimniekošanas normatīvajiem aktiem
Papildu informācija:
EUH204: Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju.

SPECIFIKĀCIJAS