Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu lietotājus ar kvalitatīvu, drošu un lietotāju vajadzībām un interesēm atbilstošu saturu. Nospiežot pogu Piekrītu, kā arī turpinot lietot šo pārlūka sesiju, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Ja vietnes izmantošanas laikā Jūs pārdomājat un vēlaties atcelt savu piekrišanu, Jūs vienmēr varat veikt nepieciešamās izmaiņas pārlūka iestatījumos un dzēst saglabātās sīkdatnes. Mūsu sīkdatņu izmantošanas politika ir pieejama šeit.

Skip to content

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt privātpersonai informāciju par personas datu apstrādes mērķiem un apjomu, aizsardzību un apstrādes ilgumu datu saņemšanas un apstrādes laikā.

 

Sadarbībā ar SIA LOGI24 fiziskai personai var būt jāsniedz personas informācija, tostarp vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese. Informācija nepieciešama tiešas sadarbības nodrošināšanai: pasūtījuma apstrāde un piegāde, maksājumu administrēšana un (vai) darba attiecību nodibināšana un uzturēšana.

Personas datu turētājs un viņa kontaktinformācija

 • Persona ir SIA LOGI24,
 • reģistrācijas numurs 40103147903,
 • juridiskā adrese: Zolitūdes iela 46/2 -149, Rīga
 • Kontaktinformācija www.logi24.lv par jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi: tālrunis: +37120042004,
 • e-pasta adrese: logi24@logi24.lv.

Jautājumi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek pieņemti norādītajā kontaktinformācijā vai SIA LOGI24 juridiskajā adresē.

Dokumenta darbības joma

Personas dati ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu - SIA LOGI24 klientu, darījumu partneri, darbinieku, darba pretendentu vai apmeklētāju.

 

Privātuma politika tiek piemērota, lai nodrošinātu šādu personu kategoriju personas datu konfidencialitāti un aizsardzību:

 • fiziskas personas - darbinieki, potenciālie darbinieki, klienti un citi pakalpojumu saņēmēji (t.sk. potenciālie, bijušie un esošie);
 • SIA LOGI24 teritorijas un telpu apmeklētājiem, tai skaitā tiem, kuri ir pakļauti videonovērošanai.

SIA LOGI24 rūpējas par privātpersonas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem: Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Savienības regulas Nr. Saeimas un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Nr.2016/679 d.par personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti, kā arī citiem piemērojamiem tiesību aktiem konfidencialitātes un datu apstrādes jomā.

 

Privātuma politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un vidē fiziskā persona sniedz datus SIA LOGI24 mājaslapā, e-pastā, pa tālruni vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai drukātā veidā tie atrodas. apstrādāts.

Personas datu apstrādes mērķi

SIA LOGI24 apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • sniegt pakalpojumus un pārdot preces;
 • identificēt klientu;
 • par līguma un (vai) rēķina sagatavošanu un parakstīšanu;
 • par preču piegādi un (vai) pakalpojumu sniegšanu;
 • pildīt garantijas saistības;
 • klientu apkalpošanai;
 • izskatīt un apstrādāt iebildumus;
 • noturēt klientus, palielināt lojalitāti, izmērīt apmierinātību;
 • norēķinu administrēšanai;
 • nodrošināt SIA LOGI24 pakalpojumu kvalitāti.

 

Dati tiek glabāti:

 • sniegt informāciju valsts struktūrām un darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un apjomā;
 • citiem konkrētiem mērķiem, par kuriem persona tiek informēta attiecīgo datu sniegšanas brīdī SIA LOGI24.

Personas datu apstrāde

SIA LOGI24.apstrādā personas datus, izmantojot modernās tehnoloģijas, ņemot vērā esošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finanšu un tehniskos resursus. Personas dati var tikt kopīgoti ar uzticamiem biznesa partneriem, kuri sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmu administratoriem, uzņēmumiem, kas sniedz drošības un drošības pakalpojumus.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SIA LOGI24 neizpauž personas datus vai jebkādu sadarbības gaitā iegūto informāciju trešajām personām, izņemot šādus gadījumus:

 • ja dati ir jānodod attiecīgajai trešajai personai noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamo vai ar likumu deleģēto funkciju;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc attiecīgo personu saprātīga pieprasījuma noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu SIA LOGI24 likumīgās intereses, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās ar prasību pret personu, kura ir aizskaruši šīs likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA LOGI24 uzglabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ar konkrēto personu noslēgtā līguma darbības laikā;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA LOGI24 vai fiziska persona var īstenot savas leģitīmās intereses;
 • ja kādai no pusēm ir juridisks pienākums saglabāt datus;
 • kamēr ir spēkā attiecīgās personas piekrišana datu apstrādei, ja nav cita datu apstrādes tiesiskā pamata.
 • Pēc iepriekš minēto apstākļu izbeigšanās personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.
 • Piekļuve personas datiem un citas personas datu subjekta tiesības
 • Personas datu subjektam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos paredzēto informāciju par savu datu apstrādi.

 

Turklāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem personas datu subjektam ir tiesības pieprasīt no SIA LOGI24 nodrošināt piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt tos papildināt, labot vai dzēst, vai ierobežot to izmantošanu. personai, vai iebilst pret to apstrādi (tai skaitā personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz SIA LOGI24 leģitīmajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesībām pārsūtīt datus. Šīs tiesības tiek izmantotas tiktāl, ciktāl dati apstrāde nav saistīta ar SIA LOGI24 ar spēkā esošajiem noteikumiem uzliktajām saistībām un veikta sabiedrības interesēs .

 

Personas datu subjektam ir tiesības iesniegt pieprasījumu īstenot savas tiesības šādi:

 • rakstiski personīgi SIA LOGI24 birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • pa e-pastu vēstules veidā, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.
 • Pēc personas datu subjekta pieprasījuma saņemšanas izmantot savas tiesības, SIA LOGI24 apliecina subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Citi nosacījumi

SIA LOGI24 ir tiesības grozīt privātuma politiku, publicējot aktuālo versiju SIA LOGI24 mājaslapā. SIA LOGI24 mājaslapā var būt saites uz trešo personu mājaslapām, kur ir spēkā citi personas datu izmantošanas un aizsardzības noteikumi, par kuriem SIA LOGI24 neatbild.

 

Apstiprināts Rīga 23.12.1994